Osobní údaje (např.: odběratelů zboží a služeb) jsou zpracovávány dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Petr Novotný, se sídlem Suchého 3/30, 621 00 Brno, IČ 76659607, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat osobně na adresách: Provazníkova 40, 613 00 Brno. Můžete nás kontaktovat též prostřednictvím elektronické pošty na adrese: info@optika-novotny.cz

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém byly poskytnuty správci, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil se souhlasem a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

S obsahem GDPR se můžete seznámit na následující adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1503598706724&from=CS